Rapport

Mahdollista journalismi.

Professori Tahvonen: Suomen kaivoslaki yllyttää luonnonvarojen ryöstökäyttöön

Avatar

Saana Katila

11/14/2017

Professori Tahvonen: Suomen kaivoslaki yllyttää luonnonvarojen ryöstökäyttöön
Suomi on vuodesta toiseen kärkisijoilla Fraser-instituutin kyselyssä, jossa kansainväliset kaivosyhtiöt arvioivat valtioiden kaivoslakeja ja geologista vetovoimaa. Suomi on tehnyt itsestään liian houkuttelevan, toteaa luonnonvarojen taloustiedettä tutkiva professori Olli Tahvonen Helsingin yliopistosta. Kaivoslaissa on neljä vakavaa valuvikaa.
Suomessa on edelleen käytössä 1700-luvun valtausperiaate, jonka mukaan malmiesiintymä kuuluu sille, joka varaa alueen itselleen ensimmäisenä. Valtaaja saa etuoikeuden alueelta löytyvien malmien hyödyntämiseen myös yksityisillä mailla. Kotipihaa, hautausmaata tai puolustusvoimien aluetta ei voi varata, mutta valtausperiaate koskee jopa luonnonsuojelualueita.
– Mikään vakavasti otettava verrokkimaa ei sovella nykyisin “ensiksi ehtinyt saa pitää” -periaatetta. Muualla kaivoslain lähtökohta on, että mineraaliesiintymät omistaa valtio, joka antaa kaivosyhtiöille oikeuden hyödyntää uusiutumattomia luonnonvarojaan kohtuullista korvausta vastaan, Tahvonen kertoo.
Suomen kaivoslakia uudistettiin elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen (kesk.) johdolla 2010-luvun taitteessa – mutta historiallisesta valtauskäytännöstä ei luovuttu. Uusi kaivoslaki astui voimaan vuonna 2011.
– Kaivosteollisuus oli voimakkaasti edustettuna lain valmistelussa. Jos asiaa katsoo heidän näkökulmastaan, niin valtauskäytäntö on aivan erinomainen, Tahvonen sanoo.
 
MALMIVARAUKSET KATTAVAT VALTAVIA ALUEITA

Hannukainen Mining havittelee rautakaivosta Ylläksen läheisyyteen. Maisemakuva: Sulo Norberg / Lapin materiaalipankki
Suomessa voi tehdä lähes jokamiehen oikeudella malmien etsintätyötä, kunhan siitä ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa. Kaivoksen perustaminen etenee kolmessa vaiheessa: varausilmoitus, malminetsintälupa ja kaivoslupa. Kun kaivosyhtiö saa tietoonsa kiinnostavan alueen, se tekee lupaviranomaiselle eli Tukesille varausilmoituksen, joka on nimensä mukaisesti ilmoitus eikä hakemus. Varausilmoitus eli alustava valtaus antaa yhtiölle etuoikeuden hakea varsinaista malminetsintälupaa kahden vuoden kuluessa.
Tukesin mukaan varaukset kattoivat Suomen pinta-alasta lähes 38 000 neliökilometriä marraskuussa 2017. Malminetsintälupia haetaan huomattavasti rajatummille alueille. Voimassa olevia etsintälupia on tällä hetkellä noin 1600 neliökilometrin alalla. Lisäksi käsittelyjonossa on hakemuksia noin 3600 neliökilometrin edestä.
– Käytännössä kaikki hakijat saavat malminetsintäluvan; nämä toimijat ovat kaivosalan ammattilaisia. He tietävät hakemusten vaatimukset, eikä heidän ole mitään järkeä laittaa vireille isotöisiä hakemuksia, jotka eivät tule hyväksytyksi, sanoo kaivosryhmän päällikkö Terho Liikamaa Tukesista.
Kaivosyhtiölle malminetsintälupa tarkoittaa valtauksen vahvistamista pitkälle tulevaisuuteen. Se antaa oikeuden suorittaa alueella lupaehtojen mukaista, mahdollisesti raskastakin, malminetsintää sekä etuoikeuden kaivosluvan hakemiseen. Malminetsintälupa voi olla voimassa jatkoaikoineen jopa 15 vuotta.
Kaivosalueita on tällä hetkellä noin 300 neliökilometriä ja vireillä olevat hakemukset kattavat noin 200 neliökilometriä. Kaivosluvan hakeminen on monivaiheinen prosessi, mutta mikäli päätös on myönteinen, valtaus on sinetöity. Yhtiöllä on yksinoikeus hyödyntää kaivosalueen mineraaliesiintymiä – tai myydä ne eteenpäin.
Kaikkien varausten, lupien, hakemusten ja kaivosalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on nyt 43 240 neliökilometriä, noin kahdeksasosa Suomesta. Näiltä alueilta löytyvät mineraaliesiintymät ovat ainakin alustavasti varatut. Geologian tutkimuskeskus on julkaissut karttakuvan alueista lokakuussa 2017.
 
SUOMELLE EI ROJALTEJA MAKSETA
Suomessa toimii kymmenkunta malmikaivosta, jotka ovat paria lukuun ottamatta ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden omistuksessa. Luonnonvaroista saatavien voittojen oikeudenmukainen jako on ollut pitkään kansainvälisen keskustelun polttopisteessä, kertoo professori Tahvonen.
– Suomen kaivospolitiikka on taitamatonta. Muutama vuosi sitten kävin läpi kaikki mineraalistrategiat ja -selvitykset, eikä yhdessäkään mietitty, miten esiintymistä syntyvä taloudellinen ylijäämä pitäisi jakaa Suomen ja malmeja hyödyntävien yhtiöiden välillä.

Kevitsan kupari- ja nikkelikaivos Sodankylässä. Kuva: Tomas Westermark / Boliden
Suomi on tyytynyt välillisiin hyötyihin, kuten kaivosalan palkkatuloista saataviin veroihin. Muualla maailmassa kaivosyhtiöt maksavat yleisesti rojalteja eli käyttöoikeuskorvauksia, jotka voivat jakaantua valtion, paikallisyhteisön ja maanomistajan kesken. Esimerkiksi Yhdysvaltain Nevadassa kaivosyhtiöt maksavat vuotuista 5 prosentin rojaltia kullan nettotuotosta ja Länsi-Australiassa 2,5 prosenttia hyödynnetyn kullan arvosta.
– Suomessa kaivosyrityksiä kohdellaan kuten tavanomaisia yrityksiä. Muualla rojalteissa ja verotuksessa on huomioitu se, että kaivosyhtiöt hyödyntävät kyseisen valtion uusiutumattomia luonnonvaroja, Tahvonen sanoo.
Suomen kaivoslain mukaan kaivosalueen maanomistaja saa vuosittain 0,15 prosenttia hyödynnetyn malmin arvosta louhintakorvauksena, eräänlaisena rojaltina, sekä 50 euroa hehtaarilta. Tahvosen mukaan nämä korvaukset ovat riittämättömiä. Tapauksia, joissa yksityiset maanomistajat olisivat saaneet osansa mailtaan löytyneiden malmien arvosta, on toistaiseksi hyvin vähän. Rojalti on ollut käytössä vasta vuodesta 2011, ja yleensä kaivosyhtiöt pyrkivät hankkimaan kaivosalueet omistukseensa, jolloin ne vapautuvat korvauksien maksamisesta. Kehittyneissä rojaltijärjestelmissä käyttöoikeuskorvauksista ei pääse eroon maakaupoilla. Valtiolle ja paikallisyhteisölle maksettavat vuotuiset rojaltit on tyypillisesti sidottu yhtiön louhimien malmien arvoon tai niistä saatuihin voittoihin.
– Suomella olisi varaa luopua valtausjärjestelmästä ja tarkastella kaivostoiminnan tuottojen jakautumista. Asia vaatisi kunnollista käsittelyä, ja sen seurauksena Suomeen pitäisi saada kunnollinen rojaltisysteemi tai kaivosvero, Tahvonen sanoo.
Edellistä kaivoslakiuudistusta luotsannut Mauri Pekkarinen (kesk.) puolusti vuonna 2012 kehittyneen rojaltijärjestelmän puuttumista sekä nimellistä maanomistajakorvausta vetoamalla siihen, että malmien hyödyntäminen on Suomessa niin “kovan työn ja tuskan takana” (Yle 15.5.2012).
Suomi kuuluu mineraalirikkaaseen Fennoskandian kilpeen. Kallioperän lisäksi Suomen vetovoimaa nostavat vakaa yhteiskunta, koulutettu väestö sekä hyvät, verorahoilla tuotetut, pohjatiedot malmiesiintymien sijainnista. Geologian tutkimuskeskuksen löydöt ovat johtaneet 21 kaivoksen perustamiseen, kertoo ProKaivos-sivusto. Niiden joukossa on kanadalaisen Agnico Eaglen omistama Kittilän kaivos, Euroopan suurin kullantuottaja.
 
VOITOT KATOAVAT ULKOMAILLE
Monissa maissa on päädytty rojalteihin, kaivosveroon tai näiden yhdistelmään, mikä on omiaan hillitsemään kaivosyhtiöiden verovälttelyä. Esimerkiksi louhitun malmin määrään ja arvoon sidottua maksuosuutta on hankalampi verosuunnitella. Nykyaikaisten kaivoslakien lähtökohta on, että isäntävaltio sallii yhtiöiden hyödyntää arvokkaita mineraalejaan käypää korvausta vastaan. Malmit voi louhia kallioperästä vain kerran.
Suomessa ei ole erillistä kaivosveroa, joten kaivosyhtiöt maksavat voitoistaan – periaatteessa – normaalia 20 prosentin yritysveroa.
– Kansainvälisille yrityksille aggressiivinen verosuunnittelu on helppoa esimerkiksi konsernilainojen avulla. Samaan aikaan yhteiskunta tukee infrastruktuurin rakentamista ja kunnat joutuvat nopeasti järjestämään muualta tulleille työntekijöille ja heidän perheilleen palveluita, kuten kouluja, terveydenhuoltoa, päiväkoteja, Tahvonen pohtii.
Suomi menetti kaivosyhtiöiden verosuunnittelun vuoksi vähintään 49 miljoonan euron verotulot vuosina 2011–2014, kertoo Finnwatchin raportti (2016). Tuona aikana 11 kaivosyhtiötä maksoi Suomeen yritysveroa kaikkiaan 92 miljoonaa euroa – ja myi louhimiaan malmeja 3,85 miljardilla eurolla. Malmien arvosta jäi Suomeen 2,4 prosenttia suorina yritysverotuloina.
Vuonna 2016 kanadalainen Agnico Eagle louhi Kittilässä kultaa noin 230 miljoonan euron arvosta. Jos yhtiö olisi maksanut 44 miljoonan euron liikevoitostaan normaalin yritysveron, Suomen valtion kassaan olisi kilahtanut 8,8 miljoonaa euroa. Suomen Kuvalehti kertoi 3.11.2017, että tehokkaan verosuunnittelun ansiosta Agnico Eagle maksoi yritysveroa vain 1,5 miljoonaa euroa.
 
YMPÄRISTÖTUHOT JÄÄVÄT USEIN VERONMAKSAJILLE

Talvivaaran jätevedet saastuttivat lähijärvet. Kaivoksen ilmakuva 2013 / STOP Talvivaara-Terrafame -kansanliike
Kaivostoiminta vaikuttaa merkittävästi alueen luontoon sekä muihin elinkeinoihin, minkä vuoksi hyödyt ja haitat olisi punnittava tarkoin etukäteen. Kaivosriskin toteutuessa vastuiden pitäisi olla selvät ja korvausjärjestelmien riittävät, vaikka ympäristön pilaantuessa menetyksiä ei mitata yksin rahassa.
– Nykyinen vastuujärjestelmä on täysin puutteellinen. Mahdollisten ympäristövahinkojen sekä kaikkien kaivoksen jälkihoitoon liittyvien kulujen pitäisi todella tulla kaivosyhtiön maksettavaksi, Tahvonen sanoo.
Talvivaaran massiivisista ympäristötuhoista käydään parhaillaan oikeutta, ja kanadalainen Belvedere Mining jätti Nivalaan miljoonien eurojen sotkun veronmaksajien hoidettavaksi (Suomen Kuvalehti 19.5.2017).
Huolestuttavia ympäristöuutisia on kantautunut myös Sodankylästä, jossa Kevitsan kaivoksesta on päässyt metalleja pohjaveteen (Yle 10.10.2017). Paikoin nikkelipitoisuus ylittää jo talousvedelle sallitun rajan. Kaivoksen omistava ruotsalainen Boliden on luvannut ryhtyä toimenpiteisiin.
 
SUOMI HAASKAA TULEVAISUUTTAAN
Professori Tahvosen mukaan Suomen kaivospolitiikan neljä suurinta virhettä ovat valtauskäytäntö, olemattomat rojaltit, puutteellinen verotus sekä heikko ympäristövastuujärjestelmä.
– Suomen kaivospolitiikasta puuttuu taloudellis-yhteiskunnallinen näkemys, ja siksi se on vailla pohjaa. Kaivoslakia uudistettiin taantumassa; poliitikoilla oli hirveä hätä saada teollisia työpaikkoja keinolla millä hyvänsä. Ei ole ymmärretty talouden suhdannevaihteluita, ja on tehty päätöksiä, jotka ovat järjettömiä pitkällä aikavälillä.
Kaukokatseisuus olisi tärkeää etenkin uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämisessä. Jos kaivostoiminta ei ole riittävän kannattavaa tai ympäristöriskit ovat liian korkeita, kaivosta ei pidä avata. Luontoarvoiltaan tavanomaisilla alueilla tekninen kehitys saattaa mahdollistaa kestävän kaivostoiminnan myöhemmin. Lisäksi monien malmien arvon on ennustettu nousevan rajusti, mikä ratkaissee valtaosan kannattavuusongelmista.
– Suomessa uusiutumattomien luonnonvarojen liian nopea hyödyntäminen on todellinen uhka. 30 vuoden päästä niiden hinta voi olla satakertainen nykyiseen verrattuna, Tahvonen toteaa.
Suomen kallioperässä on kymmeniä kriittisiä metalleja sekä harvinaisia maametalleja, jotka ovat välttämättömiä älylaitteiden valmistuksessa. Rautalammelta äskettäin löydetty skandium-esiintymä on arvioitu kymmenien miljardien eurojen arvoiseksi (Yle 29.6.2017).
Perinteisesti kansainväliset kaivosyhtiöt ovat rohmunneet luonnonvaroja pilkkahintaan kehitysmaissa. Lukuisat valtiot ovatkin päivittäneet lainsäädäntöään 2000-luvulla kansallisten etujensa turvaamiseksi. Esimerkiksi Kenian tuore kaivoslaki määrittelee mineraaliesiintymät valtion omaisuudeksi ja hyödynnetylle kullalle 5 prosentin rojaltin.
– Suomi luovuttaa mineraaliesiintymänsä maailman käyttöön liian halvalla, mistä seuraa eräänlainen, kultaryntäykseen verrattava, uusiutumattomien luonnonvarojen ryöstökäyttö, sanoo professori Olli Tahvonen, ja vaikenee hetkeksi.
– Ihan ilmaiseksi ei anneta, mutta halvalla menee.
-----------------------------------------------------------------------
Tämä on kaivosaiheisen juttusarjan ensimmäinen osa. Tulevissa artikkeleissa kartoitetaan mm. ratkaisuja nykyisen kaivoslain ongelmiin. Sarjan toinen osa tulee julki noin kolmen viikon kuluttua. Kiitos kaikille lukijoille ja tukijoille!   – Saana Katila
Avatar

Saana Katila

11/14/2017

Kommentit (0)

Kommenttia ei voi muokata jälkikäteen.

Viesti:

Nimi:

Puheenaiheet

Tilaa maksuton Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Haluan tarkkoja näkökulmia, ajattelemaan houkuttelevia juttuja ja tuoreimmat kuulumiset Rapportilta.

Tietosuojaselosteemme.
Rapport on journalistinen alusta, jossa lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.